Խաչվերաց տոնի պատմությունը

Տոնական  համակարգերի   ձևավորումը  և  զարգացումը,  որպես  օրինաչափություն, միշտ  էլ  տեղի է  ունենում  սոցիալ- տնտեսական,  քաղաքական,  էթնոմշակութային  և  կրոնական  գործընթացների  փոխազդեցությունների  համակարգում: Հասարակության  մեջ   կատարվող տոնածիսական  գործը...

Khachverats: SummaryХачверац: РезюмеԽաչվերաց, Սուրբ խաչ, Ուլնոց

The material represents the analysis of the above mentioned holiday. The ritual of the holiday in different epochs is represented through the analysis, as well as the expression of religious ideas. The hymn songs performed during the holidays are noteworthy, which are of great...