«My art is for people, my brush is my heart» . today is Valentin Podpomogov’s birthday!

FIRST off, Valentin Podpomogov is not an immigrant. Most likely, he will never be. It’s his pictures that are migrating to America: in Los Angeles alone there are already more than a dozen of them. He lives where he was born – Yerevan, the city where he was born. His second...

That time it did not even enter my mind that Artsrunyan would become a dear and bosom friend of me.

“The painter was painting his last canvas but he himself did not know about it”. Eduard Artsrunyan For a long time I had been thinking who the real painter was which his mission was, until I met Eduard Artsrunyan. The history of only one portrait granted me with warm friendship...

Խնկաբույր երգերի սոխակը

Աղոտ ցոլքերով լուսավորված դահլիճում դանդաղորեն բացվում էր վարագույրը,և բեմահարթակի վրա հայտնվում էր երկնագույն զգեստով, մազերը ուսով գցած, նշաձև, խաժ աչքերը լուսեղեն թախիծով լի, սրբապատկեր հիշեցնող արտասովր մի կին… Հեզությամբ գլուխ էր խոնարհում նա, և քիչ անց խորհր...

«The painter was painting his last canvas but he himself did not know about it». Eduard Artsrunyan

The painter was painting his last canvas but he himself did not know about it. Nobody knew. With a red rose in my hands and a gypsy kerchief wrapped up my head I was enjoying the most blissful moment of 2010. Under the voice sounds of Frank Senatra the day coming after New Year...