Valentin Podpomogov would turn 90 (Video)

When completing his personal information, painter-animator Valentin Podpomogov would write: nationality — Russian, mother tongue — Armenian, education — incomplete, primary. Podpomogov worked in HayFilm Studio. In 50-ies, he screened “Mi Katil Meghr”...

«My art is for people, my brush is my heart» . today is Valentin Podpomogov’s birthday!

FIRST off, Valentin Podpomogov is not an immigrant. Most likely, he will never be. It’s his pictures that are migrating to America: in Los Angeles alone there are already more than a dozen of them. He lives where he was born – Yerevan, the city where he was born. His second...

(Հայ) Ակսել Բակունցի Աղոթքը

Միայն Քեզ, Տե՜ր, միայն Քեզ եմ աղոթում: Ընդունիր Տեր, իմ աղոթքը — սրտիս խորքերից բխած, թող քեզ հաճելի լինեն իմ տանջված հոգու մրմունջները, և աղերսանքս մի՛ մերժիր, Տե՛ր: Այս ուշ գիշերին, այս խավար գիշերին, երբ հոգիներն են զրուցում աստղերի հետ, և հազարավոր մարդիկ աղոթք են կարդ...