POLITICAL AND LEGAL THOUGHTS OF GRIGOR TATEVATSI

Аlvard Aleksanyan Assisting professor at the YSU Chair of Theory and History of State and Law, Candidate of Legal Sciences One of the most...

(Հայ) ԿԱՄԵՐԱՅԻՆ ԵՐԱԺՇՏՈւԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԵՐԳԸ

Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը վեց երաժշտական խմբերի՝ 2017-ի տարեվերջին կայացած միասնական համերգը տոնական լինելուց զատ, մի յուրօրինակ...

On October 26 “Tagharan” will once again surprise you with its art

On October 26 “Tagharan” will once again surprise you with its art. Come join us at the concert and you will see and hear what you...

A “Watermill” unique in its structure was the latest discovery in Vayyots Dzor…

This, technologically unique structure, varies from the remaining watermills and water wells in the Vayyots Dzor Province of Armenia. Apparently,...